ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ/ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Ασφαλιζόμενος

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι  οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης / κύριος του έργου

 

Τρίτοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο

 

Καλύψεις:

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  και για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος (ή/και οι προστηθέντες του) και θα υποχρεούται   να καταβάλει αποζημίωση.

 

Επιπλέον καλύψεις

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα. Δεν καλύπτονται οι υλικές ζημιές (ζημιές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας των εργατών).

 

Εξαιρέσεις

 • Ζημιές τρίτων από τη χρήση σκαλωσιών, βαρούλκων   & ανυψωτήρων  (καλύπτονται  με επασφάλιστρο)
 • Ζημιές σε όμορες /παρακείμενες οικοδομές  ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών   (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
 • Ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
 • Έμμεσες, αποθετικές ζημιές  και διαφυγόντα κέρδη  (δεν καλύπτονται)
 • Ατυχήματα σε ανασφάλιστους εργαζόμενους (για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές στο ταμείο ασφάλισής του) (δεν καλύπτονται)
 • Ζημιές από τη χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, μηχ/των ρίψης μπετόν κλπ )  (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
 • Χρηματική αποζημίωση στο εργατοτεχνικό προσωπικό λόγω ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης  (μπορεί να καλυφθεί με το σχετικό πρόγραμμα κάλυψης)

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

 1. Βασική κάλυψη (αστική ευθύνη έναντι τρίτων & εργοδοτική ευθύνη)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

(μεμονωμένο ατύχημα)

€ 50.000 € 150.000 € 300.000
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

(ομαδικό ατύχημα)

€ 100.000 € 300.000 € 600.000
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ € 10.000 € 30.000 € 60.000
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ € 250.000 € 600.000 € 800.000
ΑΠΑΛΛΑΓΗ

(ανά υλική ζημιά)

€ 150 € 450 € 600
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (*)

0,8‰

 

1,2‰

 

1,5‰

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  € 150      

 

€ 200

       

 € 300

       

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι:

Το ολικό ποσοστό ασφαλίστρων εφαρμόζεται επί του πραγματικού προϋπολογισμού του ασφαλιζομένου έργου. Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται πραγματικός προϋπολογισμός της οικοδομής, θα υπολογίζεται ως ελάχιστο κόστος  ανά τ.μ.  το ποσόν των € 700,00.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ:

Για την κάλυψη αστικής ευθύνης σε περίπτωση κατεδάφισης: + 20% στα ασφάλιστρα των προγραμμάτων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙΙ:

Στα ανωτέρω ποσοστά ασφαλίστρων συμπεριλαμβάνεται και το επασφάλιστρο για την κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης σύμφωνα με τα άρθρ. 657 & 658 ΑΚ.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Τα ασφάλιστρα των ανωτέρω προγραμμάτων ισχύουν ανεξαρτήτως της διάρκειας του έργου
 • Η διάρκεια του έργου είναι αυτή που αναφέρει η σύμβαση με μέγιστη περίοδο ασφάλισης του έργου τους 12 μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της ασφάλισης θα ισχύσει αντίστοιχη είσπραξη ασφαλίστρων

 

11Α. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι κάτωθι πρόσθετες καλύψεις (Α,Β, Γ & Δ) μπορούν να δοθούν, εφόσον ζητηθούν και αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης,  ως επεκτάσεις στη βασική ασφάλιση, με την είσπραξη του σχετικού επασφάλιστρου.

 

Α. Κάλυψη ζημιών σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

Καλύπτονται οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εγκαταστάσεις ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ) από τις εργασίες εκτέλεσης  του ασφαλιζομένου έργου.

 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΟΚΩ:

ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ          : Μέχρι €  3.000

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: €  12.000   .

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: € 300 ανά ζημιά.

 

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:  0,3‰ επί του πραγματικού προϋπολογισμού του έργου. (προστίθεται στο ολικό ποσοστό ασφαλίστρων κάθε προγράμματος). Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα για την κάλυψη αυτή: € 80,00

 

Β. Αστική Ευθύνη Εργοδότη με Κάλυψη  Χρηματικής  Ικανοποίησης Λόγω Ηθικής Βλάβης / Ψυχικής Οδύνης (αρθ. 932 Α.Κ)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) € 100.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 0,15‰ επί του πραγματικού
προϋπολογισμού
0,3‰ επί του πραγματικού
προϋπολογισμού
0,4,‰ επί του
πραγματικού
προϋπολογισμού
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  € 60,00 € 120,00 € 150,00

 

Γ. Κάλυψη   ζημιών σε  όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών

 • Καλύπτονται και οι ζημιές σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών που τυχόν θα προξενηθούν από τις εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
 • Από την κάλυψη εξαιρούνται:
  • ζημιές  εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης υφισταμένου κτίσματος
  • ζημιές  εξαιτίας δόνησης, υποχώρησης εδάφους ή θεμελιώσεων, εξασθένισης θεμελιώσεων

 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ/ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ          : Μέχρι €  3.000,00

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: €  6.000,00   .

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: € 300,00 ανά ζημιά.

 

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:  20% στα ασφάλιστρα της βασικής κάλυψης με ελάχιστα ολικά επασφάλιστρα € 80,00.

 

Δ. Κάλυψη   ζημιών από τη χρήση σκαλωσιών, ανυψωτήρων, αναβατήρων, γερανών, μπετονιέρας κλπ μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου.

Καλύπτονται και οι ζημιές τρίτων  που τυχόν θα προξενηθούν από τη χρήση μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, σκαλωσιών & ανυψωτήρων/αναβατήρων

 

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:  5% στα ασφάλιστρα της βασικής κάλυψης με ελάχιστα ολικά επασφάλιστρα € 30,00.

 

Υπενθυμίζουμε ότι δε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ανασφάλιστοι εργαζόμενοι