Πρόγραμμα ασφάλισης περιπτέρων

Πρόγραμμα ασφάλισης Περιπτέρων για κάθε επαγγελματία περιπτεριούχο!

Ασφαλίζοντας το περίπτερό σας, εξασφαλίζετε ότι η επιχείρησή σας είναι προστατευμένη από αναπάντεχες συνθήκες και ότι έχετε την αναγκαία οικονομική ασφάλεια σε περίπτωση προβλημάτων για το κεφάλαιο που έχετε δήλωσει. 

 

 


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού

  • Έκρηξη

  • Έξοδα πυρόσβεσης και ζημιές κατά την πυρόσβεση

  • Καπνός

  • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων και κατεδάφισης μέχρι το 5% του προς ασφάλιση κεφαλαίου

 

 

Καλύπτει τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η επιχείρησή σας σε τρίτους

Προσφέρει κάλυψη για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να πλήξουν τους εργαζόμενους σας.

Προστατεύει την επιχείρησή σας από αξιώσεις πελατών για επαγγελματικά λάθη.

Καλύπτει ζημιές λόγω κλοπής ή καταστροφής του εξοπλισμού και των εμπορευμάτων σας.

50 απο
  • ποσοστό ασφαλίστρου για κτίριο και περιεχόμενο 5%
Popular

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

1. Εξαιρούνται οι ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιάς που είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικών ενεργειών, πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, κακόβουλης βλάβης.

2. Να υπάρχουν σε λειτουργία όλα τα μέτρα προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας που προβλέπει ο νόμος καθώς και εν γένει όλα τα ευλόγως επαρκή μέτρα φυσικής ασφάλειας σαν να μην υπήρχε η εν λόγω ασφάλιση.

3. Η βάση αποζημίωσης θα είναι :
Κουβούκλιο & εξοπλισμός θα αποζημιώνονται σε τρέχουσα πραγματική αξία.
Τα εμπορεύματα σε τιμολογιακή αξία.

4. Κάθε απαίτηση για αποζημίωση που απορρέει από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνεται από τα επίσημα βιβλία της ασφαλιζόμενης επωνυμίας και/η τα παραστατικά απόκτησης ή αγοράς. Η εταιρία δεν καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 15 των διατάξεων του νόμου 2836/2000, με το οποίο καταργείται η υποχρέωση διακανονισμού του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις αναπλήρωσης της ζημίας από τρίτους (ασφαλιστικές εταιρίες).