ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Οδικού Μεταφορέα, είναι μια ειδική ασφάλιση, η οποία καλύπτει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και κατόπιν του Νόμου 4663 ΦΕΚ 30/12-2-2020.
Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά κάθε επαγγελματία αυτοκινητιστή και επιχείρηση, οι οποίοι υποχρεούνται εκ της παραπάνω νομοθεσίας να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν κεφάλαιο και αποθεματικό ύψους 9000 ευρώ για το ένα όχημα και 5000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα που διαθέτουν σε κυκλοφορία. 

Ο νόμος 4663 ΦΕΚ 30/12-2-2020 στο άρθρο 28 μέρος Β’, αναφέρει ότι ο μεταφορέας έχει υποχρέωση να αποδεικνύει το ύψος της υποχρεωτικής οικονομικής επιφάνειας για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης. Η επαγγελματική άδεια Οδικού Μεταφορέα ανανεώνεται κάθε πέντε έτη και εκτός των άλλων εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδικασία στο αρμόδιο υπουργείο, απαιτείται και σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση εκ μέρους του μεταφορέα να αποδείξει την οικονομική επιφάνεια. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο επαγγελματίας μεταφορέας έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την υποχρεωτική οικονομική επιφάνεια των 9000 ευρώ για το πρώτο όχημα και των 5000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα με έναν από τους εξής τρόπους: 1) βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα του φυσικού προσώπου ή της μεταφορικής επιχείρησης, ή 2) εγγυητική επιστολή τραπέζης, ή 3) με τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή, ή 4) με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και παρέχει ασφαλιστική κάλυψη με τα ποσά που απαιτεί ο νόμος. 

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης Οδικού Μεταφορέα, είναι μια απλή διαδικασία, με ιδιαίτερα προσιτό κόστος και αντικαθιστά τις ανωτέρω διαδικασίες με τράπεζες και λογαριασμούς. Επιπλέον είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη υποχρεωτική ασφάλιση της νομοθεσίας. 
Η εν λόγω ασφάλιση συνήθως πληρώνει έξοδα που αφορούν την οδήγηση του οχήματος, όπως προσφυγή κατά της αφαίρεσης άδειας οδήγησης για περιστατικά από την οδική κυκλοφορία, αντίκρουση σε διαταγή κατάσχεσης οχήματος κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, ενέργειες σε πολιτικό δικαστήριο για την απόκτηση αποζημίωσης για ζημιές σε άτομα ή ιδιοκτησία τρίτων, έξοδα/βοήθεια διερμηνέα κατά τη διάρκεια ανάκρισης κατόπιν σύλληψης, κράτησης ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου περιορισμού της ατομικής ελευθερίας που επιβάλλεται για ποινική ευθύνη κατόπιν τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό, αμοιβές δικηγόρων και πραγματογνωμόνων και σχετικά έξοδα που είναι απαραίτητα για την προστασία των συμφερόντων του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση απαιτήσεων καθώς και τυχόν άλλες παροχές ανάλογα το ασφαλιστήριο.
Στις συνήθεις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης περιλαμβάνονται η έλλειψη νόμιμου διπλώματος, τυχόν πρόκληση υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, διαφορετική χρήση από τον επιτρεπόμενο σκοπό της άδειας κυκλοφορίας, παραβίαση του νόμου περί αλκοόλ και χρήση τοξικών ουσιών, εγκατάλειψη θύματος τροχαίου ατυχήματος και γενικότερα παραβιάσεις ΚΟΚ και νομοθεσίας.