Πώς Θα Καταγγείλετε Μία Ασφαλιστική Εταιρεία Στην Τράπεζα Της Ελλάδος

Αν είστε ασφαλισμένος, λήπτης της ασφάλισης ή τρίτος δικαιούχος αποζημίωσης και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ήδη υποβάλει αιτίαση (παράπονο) στην ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά δεν λάβατε απάντηση εμπρόθεσμα ή η απάντηση δεν ήταν τεκμηριωμένη, και πάντως το πρόβλημα εξακολουθεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα την αξιολογήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της.

Αν, όμως, δεν προκύπτει ζήτημα εποπτικής φύσης, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί περαιτέρω της συγκεκριμένης καταγγελίας.

Ενδεικτικά, δεν συνιστούν ερευνώμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος καταγγελία αναφορές που εμπεριέχουν:
Αναγγελίες απαιτήσεων
Αιτήσεις αποζημίωσης
Αιτήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία όρων ή την εκτέλεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων
Αιτήματα για ερμηνεία διατάξεων, παροχή συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων
Αιτήματα διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφοράς
Αιτήματα αποστολής στην ασφαλιστική επιχείρηση αιτίασης
Επισημαίνεται, ότι για να επιληφθεί της καταγγελίας η Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει κατά κανόνα να έχει προηγηθεί και να αποδεικνύεται δεόντως η υποβολή έγγραφης αιτίασης απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει αρμοδιότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλισμένου, λήπτη της ασφάλισης ή τρίτου δικαιούχου αποζημίωσης. Αυτή είναι ιδιωτική διαφορά για την οποία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος εκτιμά ως αναγκαία την επίλυσή της από εντεταλμένο προς τούτο όργανο, μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές.

Άλλες, πλην των δικαστικών, αρχές στις οποίες μπορείτε να απευθύνεστε για την επίλυση της διαφοράς είναι, υπό τους όρους και γενικά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε μια στην κείμενη νομοθεσία, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή άλλος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένος στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Β 1421).

Αφού λάβετε υπόψη τα προαναφερόμενα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό έγγραφο που έχετε στείλει στην ασφαλιστική επιχείρηση και έχετε λάβει από αυτήν:
https://www.bankofgreece.gr/xristika/forma-ypovolhs-kataggelias-kata-asfalistikhs-epixeirhshs/