ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Τι αλλάζει στην ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής από 1η Ιουνίου και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι;

Από 1η Ιουνίου τίθεται σε ισχύ ο Νόμος 4926/2022, «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει τα εξής:

 1. αύξηση των ελαχίστων ορίων για την υποχρεωτική ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης στα σκάφη προσωπικής αναψυχής.
 1. προσθήκη συνολικού ανώτατου ορίου για την περίοδο ασφάλισης.
 1. επέκταση της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης και κατά τον μόνιμο ελλιμενισμό και αγκυροβολία των πλοίων / σκαφών αναψυχή

Τα νέα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων, διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα μέχρι ευρώ 150.000 ευρώ ανά πρόσωπο, μέχρι ευρώ 700.000 ευρώ ανά συμβάν και μέχρι ευρώ 2.100.000 ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.
 1. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα μέχρι ευρώ 150.000 ευρώ ανά συμβάν, και μέχρι 450.000,00 ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.
 2. Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, μέχρι ευρώ 150.000 ευρώ ανά συμβάν και μέχρι 450.000 ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.
 1. Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται μέχρι ευρώ 3.000.000 ευρώ για οποιοδήποτε ατυχήματα, σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση, και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Οι νέες διατάξεις αφορούν τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά (ενοικιαζόμενα), ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 gt, jet ski, συμπεριλαμβανομένων των μη μηχανοκίνητων πλωτών μέσων όπως θαλάσσια ποδήλατα, κανό κτλ. Ο νόμος εφαρμόζεται στα μηχανοκίνητα σκάφη και δεν ισχύει για άλλο πλωτό μέσο όπως φορτηγίδες, ρυμουλκά, δρομολογιακά πλοία και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Για τα μη μηχανοκίνητα σκάφη ισχύει η Υ.Α. 3131/1.3.1999.

Οι ιδιοκτήτες σκαφών και κάτοχοι ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης, που έχουν ήδη παραλάβει τα συμβόλαιά τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα από τους ασφαλιστικούς πράκτορες και τις εταιρείες τους, για να παραλάβουν την πρόσθετη πράξη τους συμβολαίου τους με τα νέα όρια του νόμου.

Τα ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν από 1η Ιουνίου με τα νέα όρια και η πρόσθετη πράξη για τα συμβόλαια με έκδοση πριν την 1η Ιουνίου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στο σκάφος, ώστε να επιδεικνύονται όταν το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές.

Για την πλεύση των Σκαφών Αναψυχής τα Λιμεναρχεία από 1 Ιουνίου 2022, δεν θα δέχονται πιστοποιητικά ασφάλισης με τα παλαιά όρια κάλυψης.

Η αύξηση των ορίων ασφαλιστικής κάλυψης που επιβάλλει ο νόμος, θα επιφέρει και αύξηση στο κόστος των ασφαλιστηρίων, ωστόσο οι περισσότερες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα ασφάλιστρα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Βάσει του Νόμου 2743/99 & 4256/2014 υποχρέωση ασφάλισης έχουν:

 • Τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων, ανεξαρτήτου χρήσης.
 • Τα ταχύπλοα, ανεξαρτήτως μήκους και χρήσης.
 • Όλα τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

wise daedalus

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών για την υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο,  υλικές ζημιές αλλά και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

MHXANOKINHTA

Αφορά: Ιδιωτικά Σκάφη αναψυχής, άλλα ιδιωτικά θαλάσσια μέσα αναχυψής (jet skis, sea bikes, aqua scooters, κλπ), ιστιοπλοϊκά σκάφη ιδωτικής αναχυψής

Βασικές Καλύψεις

Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων, τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο και μέχρι 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων
Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων
Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ’ ατύχημα
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται μέχρι ευρώ 800.000,00 (οκτακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

Προαιρετικές Καλύψεις

Κάλυψη αστικής ευθύνης από και προς σκιερ & άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Παρέχεται κάλυψη αστικής ευθύνης από την έλξη θαλασσίων μέσων αναψυχής (σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσια «μπανάνα», «δακτυλίδι», skitubes)

Κάλυψη ολικής κλοπής σκάφους εντός ειδικά διομορφωμένου parking σκαφών. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλιζομένου σκάφος η οποία θα συμβεί και θα διαπιστωθεί ενόσω αυτό βρίσκεται εντός αναγνωρισμένου κλειστού περιφραγμένου χώρου Parking σκαφών, επί αποδείξει, και μόνον εφόσον η κλοπή θα συμβεί συνεπεία διαρρήξεως του χώρου parking

Προϋποθέσεις – εξαιρέσεις κάλυψης:
 • Ασφαλίζονται σκάφη αξίας μέχρι € 100.000,00
 • Η κάλυψη δίδεται μόνον σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής εξαιρουμένων των jetskis, seabikes, aquascooters
 • Η ηλικία του σκάφους δεν θα υπερβαίνει τα 30 έτη
 • Κλοπή που θα συμβεί οπουδήποτε αλλού εκτός από αναγνωρισμένο κλειστό περιφραγμένο Parking σκαφών δεν καλύπτεται
 • Εξαιρείται η μερική κλοπή (εξοπλισμού / αντικειμένων κλπ) των σκαφών καθώς και οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ίδιο το σκάφος από τη διάρρηξη / απόπειρα διάρρηξής

wise daedalusMH MHXANOKINHTA

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Πρόγραμμα Α

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα): € 50.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν: € 30.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης: € 100.000

Πρόγραμμα Β

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα):  € 150.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν: € 30.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης: € 150.000

Πρόγραμμα Γ

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα) : € 300.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν: €150.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης: € 540.000

Ασφάλιση ιδιωτών σε αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Η κάλυψη δίδεται σε μικρά σκάφη τύπου OPTIMIST, LASER, 4,70, 4,20, EUROPE ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ.Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε επίσημους ιστιοπλοϊκούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.
Δίδεται η δυνατότητα τα σκάφη να ασφαλίζονται μόνο για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο αγώνα ή αγώνες και όχι ετησίως.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ – Ορίζονται ανά περίπτωση

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Ασφάλεια εν πλω

Η θάλασσα, η αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης… μια μικρή απόδρασή από την καθημερινότητα!

Τα σκάφη αναψυχής μας ταξιδεύουν, προσφέροντάς μας μοναδικές στιγμές ευχαρίστησης, με την προϋπόθεση όμως ότι έχουμε προνοήσει για την ασφάλεια των επιβατών που μεταφέρουμε, αλλά και για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν.

Ο Όμιλος Generali εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις σκαφών από την ίδρυσή του. Σήμερα, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιριών στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής  παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση  σε χώρες με μεγάλη παράδοση στην ακτοπλοΐα, όπως Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία.

Ανακαλύψτε τι μπορεί να προσφέρει σε εσάς.

Αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους. Η κάλυψη αυτή σας προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστείτε, εάν κληθείτε να αποζημιώσετε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς, όπως π.χ. τραυματισμό, θάνατο τρίτου, υλικές ζημιές άλλων σκαφών ή λιμένων και ρύπανση.

Πρόκειται για Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών και αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης κ.α. Η κάλυψη αυτή προστατεύει τα περιουσιακά σας στοιχεία από τυχαία γεγονότα, τα οποία μπορεί να επιφέρουν μέχρι και την ολική απώλεια του σκάφους σας.

Φυσικά. Μερικές από τις πολλές προαιρετικές καλύψεις που παρέχει η Generali είναι:

 • Αστική ευθύνη από και προς σκιέρ
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών σε πανιά και κατάρτια κατά τη διάρκεια αγώνων
 • Μηχανικές βλάβες (εσωλέμβιες ή έσω/έξω μηχανές)
 • Ασφάλιση των προσωπικών σας αντικειμένων κατά την παραμονή σας στο σκάφος
 • Πτώση της εξωλέμβιου μηχανής στη θάλασσα
 • Κάλυψη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε trailer