ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Η Εταιρία ασφαλίζει την αστική ευθύνη εκ της κυκλοφορίας
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος 
και κατόπιν αιτήσεως την οδική βοήθεια.

 Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα που
πληρούν τις προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΔΟΑ), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (ΔΟΜ) και η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορικών Οχημάτων (ΔΟΙΟ).

 

Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμους στην Ελλάδα τη ΔΟΑ, τη ΔΟΜ ή τη ΔΟΙΟ, κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν.

 Τα οχήματα της παρούσας, εφόσον δεν φέρουν στοιχεία
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 και 90 της Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται να τίθενται σε δημόσια κυκλοφορία.

Δύνανται να ξεκινήσουν μόνο για αγώνες ή εκδηλώσεις, νομίμως αδειοδοτημένες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 της Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει, χωρίς να επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τους χώρους των αγώνων ή εκδηλώσεων ή προς άλλους χώρους για την τυχόν επισκευή ή συντήρηση αυτών. Κατά τη χρήση των αγώνων ή εκδηλώσεων της παρούσας φέρουν υποχρεωτικά το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παραγράφου 2, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά δεν διαγράφονται από τον ιδιοκτήτη τους και διατηρούν τα συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσο των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
καθορίζεται από την Απόφαση αρ. Α. οικ. 55972-3112/28-09-2017 ( Φ.Ε.Κ. Β΄3641/16-10-2017 ).

Για προσφορές στο motor@daedaluslife.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn