ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ισχύον θεσµικό πλαίσιο:
O Νόµος 2251/94 για την προστασία του Καταναλωτή όπως έχει συµπληρωθεί και εναρµονισθεί µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, θεσπίζει την “αντικειµενική” ευθύνη των παραγωγών από τη διάθεση ελαττωµατικών προϊόντων στην αγορά και διασφαλίζει τα συµφέροντα του καταναλωτή σε ότι αφορά τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται.
Kαλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόµενου κατασκευαστή / εισαγωγέα / εµπόρου, για απαιτήσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους για σωµατικές βλάβες ή/και υλικές ζηµιές που θα προκληθούν σε αυτούς από τη χρήση ελαττωµατικού προϊόντος. Κατά περίπτωση και ανάλογα µε το προϊόν, παρέχεται πρόγραµµα αφαλιστικής κάλυψης σε συνδυασµό µε τη γενική αστική ευθύνη του ασφαλισµένου.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανοµή και διάθεση προϊόντων, είτε µόνο στην Ελλάδα, είτε οπουδήποτε στον κόσµο.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του υπεύθυνου φορέα κατά τη διεξαγωγή κλινικών µελετών οπουδήποτε στον κόσµο.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το εξειδικευµένο αυτό ασφαλιστήριο, καλύπτει τα έξοδα της επιχείρησης µε δραστηριότητες παραγωγής, διανοµής και διάθεσης προϊόντων, σε περίπτωση που χρειασθεί να ανακληθεί ένα η περισσότερα προϊόντα της από την αγορά.
Οι δύο κύριες κατηγορίες ασφάλισης είναι οι:
α) Μολυσµένα προϊόντα – Contaminated Product Insurance
β) Ανάκληση προϊόντων – First Party Recall Insurance.
Παράλληλα συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση της κρίσης αυτού του είδους µε την εµπλοκή πεπειραµένων συµβούλων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Daedalus, εξειδικεύεται στην αξιολόγηση των κινδύνων και καταγραφή των συνθηκών, που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος και υποβάλλει σχέδιο ασφάλισης περιβαλλοντικών ευθυνών, το οποίο
ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις µίας φαρµακοβιοµηχανίας αλλά και των αρµοδίων αρχών. Σκοπός µας είναι να παρέχουµε ένα «µαξιλάρι ασφαλείας» προστατεύοντας τη φήµη και την οικονοµική ευρωστία του Ασφαλισµένου.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εξειδικευµένη γνώση µας και εµπειρία µας σχεδόν δύο δεκαετιών και της δυνατότητας αποκλειστικής προσέγγισης εξειδικευµένων ασφαλιστικών αγορών.