ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

WISE-DAEDALUS

Ασφαλιζόμενος
Οι ιδιοκτήτες της σχολής κατάδυσης

Τρίτοι
Οι λουόμενοι καθώς και οι μαθητές της σχολής ( αρχάριοι- έμπειροι- αυτοδύτες)

Καλύψεις
Η έναντι τρίτων αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης εξαιτίας θανάτου ή σωματικής βλάβης, στην οποία
περιλαμβάνεται και η χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη από ατυχήματα που τυχόν θα
πρoξεvηθoύv από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου ή των προστηθέντων του (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτών
της σχολής) σε τρίτους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών καταδύσεων (θεωρητικών & πρακτικών) και καταδυτικών
εκδρομών που διοργανώνει και πραγματοποιεί σε διάφορες τοποθεσίες όπου νομίμως επιτρέπεται η κατάδυση και για
τις οποίες διαθέτει άδεια σχολής καταδύσεων από την αρμόδια Αρχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα ολικά ασφάλιστρα αφορούν κάλυψη ετήσια ή μικρότερη ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της
επιχείρησης και καταβάλλονται εφάπαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.