ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ /ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ /CAMPING

Aσφαλιζόμενος
Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 20 κλινών

Τρίτοι
Oι ένοικοι και οι επισκέπτες των ξενοδοχειακών μονάδων.

Καλύψεις
α) οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες της ασφαλιζόμενης ξενοδοχειακής
μονάδας και θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος ή
το προσωπικό του.
β) οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του ξενοδοχείου.
γ) ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας
δ) οι σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον στους ενοίκους της ξενοδοχειακής
μονάδας από πυρκαϊά/έκρηξη οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνον σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου
ε) η τροφική δηλητηρίαση των πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο
στ) η κλοπή/απώλεια/ζημιά των αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας, που
θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου.
ζ) η εργοδοτική ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι του προσωπικού του, που απασχολείται στην επιχείρησή του, για
τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις του ως εργοδότη (άρθρα 657, 658 Α.Κ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

(*) το όριο αυτό δεν ισχύει για κλοπή /απώλεια/ζημιά αποσκευών κλπ ειδών των πελατών των ξενοδοχείων
(**) Tα ολικά ασφάλιστρα αφορούν κάλυψη ετήσια ή μικρότερη ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας του
καταλύματος και καταβάλλονται εφάπαξ.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
1. Ανά συμβάν (σωματική βλάβη και/ή υλική ζημιά πλην τροφικής δηλητηρίασης και κλοπής/ζημιάς απώλειας
αποσκευών)
– Για το πρόγραμμα 1: € 200,00 ανά απαίτηση
– Για το πρόγραμμα 2: € 200,00 ανά απαίτηση
– Για το πρόγραμμα 3: € 400,00 ανά απαίτηση

2. Για την κάλυψη τροφικής δηλητηρίασης
– Για το πρόγραμμα 1: 10% ανά απαίτηση με ελάχιστο ποσόν απαλλαγής € 200,00
– Για το πρόγραμμα 2: 10% ανά απαίτηση με ελάχιστο ποσόν απαλλαγής € 200,00
– Για το πρόγραμμα 3: 10% ανά απαίτηση με ελάχιστο ποσόν απαλλαγής € 400,00

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ/ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ : € 450,00 ανά δωμάτιο, ανά πελάτη και ανά οικογένεια.
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ : € 1.350,00 ανά ημέρα, οσοιδήποτε και εάν είναι οι παθόντες
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ € 6.000,00 για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης).
Για την κάλυψη αυτή όλα τα μέλη της ίδιας οικογένειας θεωρούνται ως ένας πελάτης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ /ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Α. Η τροφική δηλητηρίαση που τυχόν θα προξενηθεί σε πελάτες του ασφαλιζομένου καλύπτεται υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
– Οι παθόντες να είναι τουλάχιστον τρεις, με παρόμοια συμπτώματα, για κάθε ένα συμβάν
– Το συμβάν να οφείλεται σε ιδιοπαρασκευάσματα του λήπτη της ασφάλισης και όχι σε προϊόντα τρίτων
(έτοιμα/τυποποιημένα)
Β. Από την κάλυψη κλοπής/ απώλειας αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών των ξενοδοχειακών
μονάδων εξαιρούνται: :χρήματα και λoιπές αξίες, κoσμήματα, τιμαλφή, vidoecamera, φωτ.μηχαvές, walkman, discman,
laptop, notebook, blacberries, MP3, ΜΡ4 συσκευές, ηλεκτρονικά παιχνίδια (PSP, NINTENDO, GAME BOY) και συναφή,
κινητά τηλέφωνα, κάρτες και αξεσουάρ αυτών.
Η κάλυψη ισχύει μόνο για περιπτώσεις διάρρηξης επιβεβαιωμένες από την αστυνομία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.