Ασφάλιση αλλοδαπών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το νέο ανταγωνιστικό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς (Immigrants) που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην  χώρα μας και για τους οποίους η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη είναι η καλύτερη επιλογή για την περίθαλψη τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειες τους.

 1. Οι παροχές της Μονίμου Μερικής Ανικανότητας ακολουθούν τα ποσοστά του σχετικού πίνακα παροχών των Γενικών/Ειδικών όρων που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβούν για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε σύνολο το 100% της παροχής Μονίμου Ολικής Ανικανότητας– κεφάλαιο €15.000.
 2. Όσον αφορά τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα-κεφάλαιο €1500 & την Νοσοκομειακή Περίθαλψη- κεφάλαιο €10.000, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση των σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών / παραστατικών (τιμολόγιο, αποδείξεις πληρωμής).
 3. Δικαιούχοι του ασφαλίσματος ορίζονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κληρονόμοι των ασφαλισμένων.
 4. Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν όλο το 24ωρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο.
 5. Ασφαλίζονται άτομα μέχρι 85 ετών .

Υπουργική Απόφαση – Πατήστε Εδώ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Πατήστε Εδώ

Η Daedalus παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος αλλοδαπών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας παραμονής. Αναλυτικά οι παροχές που προσφέρει το πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Θάνατος Από Ατύχημα

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Από Ατύχημα

 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα Από Ατύχημα

 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ασθένεια ή Ατύχημα,

 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη Από Ασθένεια ή Ατύχημα Μόνον Εντός Δημόσιου Νοσοκομείου

Τα ασφάλιστρα του συμβολαίου ξεκινάνε από τα 68€, καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία του ασφαλιζομένου, είναι ετήσιας διάρκειας και δεν ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

15.000 €

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα

15.000 €

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια, ανώτατο όριο ετησίως :Απόδοση εξόδων :Ανώτατο όριο για φάρμακα κατά περίπτωση :Ανώτατο όριο κατά ιατρική επίσκεψη :

1.500 €
80%
60€
30€

Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια
Μόνο εντός Δημόσιου Νοσοκομείου
Ανώτατο όριο ετησίως :

Απόδοση εξόδων :

Όριο για Δωμάτιο και Τροφή

Γενικά Έξοδα βάσει αποδείξεων με ανώτατο όριο κατά περίπτωση έως

10.000 €
80%
50 €
380 €

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Από 3 μηνών έως 40 ετών

88 €

41 – 60 ετών

107 €

61 – 65 ετών

147 €

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Η κάλυψη ισχύει όλο το 24ωρο μόνο εντός Ελλάδος. Η ασφάλιση είναι μόνον ετήσιας διάρκειας και δεν ακυρώνεται σε περίπτωση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφάπαξ
 • Με την υποβολή αίτησης ασφάλισης επισυνάπτεται υποχρεωτικά φωτοτυπία διαβατηρίου
 • Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως 65 ετών. Μεγαλύτερη ηλικία ένταξης στον πρόγραμμα είναι το 64ο έτος
 • Η ασφάλιση λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου
Σκοπός του Προγράμματος

Προκειμένου οι Αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν άδεια παραμονής, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή Βεβαίωση Ασφάλισης ή/και Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4251/2014.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Το πρόγραμμα IMMIGRANTS Care καλύπτει τις δαπάνες Νοσηλείας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν εντός Δημόσιου Νοσοκομείου συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα. Είναι ετήσιας διάρκειας και ισχύει αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες ηλικίας από 3 μηνών έως 75 ετών.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο ή στους δικαιούχους του, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των 15.000€ σε περίπτωση που λόγω Ατυχήματος επέλθει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα καταβάλλεται ποσοστό του ανωτέρω κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό της ανικανότητας.
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Νοσοκομειακές Δαπάνες: Καλύπτεται το 80% των αναγνωριζόμενων δαπανών (συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% επί των πραγματικών δαπανών) σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο εντός Ελλάδος, εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας, μέχρι του ποσού των 10.000€ ανά περιστατικό και ετησίως.
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Η εταιρία καλύπτει το 80% των εξόδων περίθαλψης στα Εξωτερικά Ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου εντός Ελλάδος μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο των 1.500€ χωρίς υποόριο.
Συνοπτικός Πίνακας Καλύψεων “IMMIGRANTS Care” New

Περιγραφή Καλύψεων

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα* από Ατύχημα

15.000€

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα* από Ατύχημα (%)

έως 15.000€

Νοσοκομειακή Περίθαλψη* από Ατύχημα ή Ασθένεια
μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος

έως 10.000 € ανά γεγονός & ετησίως.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη* από Ατύχημα ή Ασθένεια
μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος

έως 1.500€ ετησίως

*Καλύπτεται το 80% των πραγματοποιηθέντων εξόδων

Τιμολόγιο Προγράμματος “IMMIGRANTS Care” New

ΗΛΙΚΙΑ

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα (ποσά σε €)

3 μηνών έως 19 ετών

99,00 €

20 έως 40 ετών

109,00 €

41 έως 60 ετών

125,00 €

61 έως 70 ετών

155,00 €

71 έως 75 ετών

370,00 €

Διευκρινίσεις

 • Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται μόνον με ετήσια διάρκεια
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου ή Βεβαίωσης Ασφάλισης, αποτελεί η συμπλήρωση της αντίστοιχης Πρότασης Ασφάλισης καθώς και η αποστολή αντίγραφου Διαβατηρίου του Ασφαλισμένου
 • Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης το Ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται
 • Στα παραπάνω ασφάλιστρα εφαρμόζεται επασφάλιστρο 10% προκειμένου να καλύπτεται η οδήγηση ή χρήση δικύκλων, μηχανημάτων έργου, γεωργικών και αγροτικών μηχανημάτων
 • Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται εφάπαξ
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ΕΛΑ

Ηλικία

Ετήσιο
μικτό ασφάλιστρο

0 – 18

75€

19 – 39

75€

40 – 59

92€

60 – 65

98€

66 – 75

135€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

 • Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Ασφάλισης
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή/και VISA όπου απαιτείται ή Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους/μπλε βεβαίωση (ή/ και άδεια παραμονής, εφόσον υπάρχει προγενέστερη)

Σημείωση:

Εάν ο ασφαλιζόμενος έχει εκδώσει ΑΦΜ αυτό θα πρέπει να αναγραφεί στην Αίτηση Ασφάλισης.