ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

  • Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου Ιατρού για Σωματική Βλάβη / θάνατο και / ή η υλική ζημία περιλαμβανομένης της Ηθικής Βλάβης / Ψυχικής Οδύνης από σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητά του.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος ως αστικά υπεύθυνος βάσει νόμου, να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτο για Σωματική Βλάβη / θάνατο και/ ή η υλική ζημία περιλαμβανομένης της Ηθικής Βλάβης / Ψυχικής Οδύνης συνεπεία καλυπτόμενου συμβάντος, που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται από την ειδικότητά του. Στο ποσό της αποζημίωσης, και μέχρι του ορίου ευθύνης της Ευρωπαϊκής Πίστης, περιλαμβάνονται και τα νομικά έξοδα (πχ αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα).

  • Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου Ιατρού για Σωματική Βλάβη / θάνατο και / ή η υλική ζημία περιλαμβονομένης της Ηθικής Βλάβης/ Ψυχικής Οδύνης από τη λειτουργία του χώρου του ιατρείου του μέχρι του ποσού των 30.000€ ανά γεγονός και ανώτατο όριο για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια Α Β
Α Ευθύνη Ανά Γεγονός 30.000€ 50.000€
Αθροιστικά για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο 60.000€ 100.000€
Ολικά Ασφάλιστρα 105€ 156,80€

Εάν συνδυαστικά ασφαλιστεί το ιατρείο και στον κλάδο περιουσίας της Εταιρίας μας παρέχεται 15% έκπτωση στα ασφάλιστρα του Κλάδου Περιουσίας.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια Α Β Γ Δ
Β Ευθύνη Ανά Γεγονός 30.000€ 30.000€ 50.000€ 50.000€
Αθροιστικά για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο 30.000€ 60.000€ 50.000€ 100.000€
Ολικά Ασφάλιστρα 83,63€ 104,55€ 125,45€ 156,81€

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΑΙΕΣ

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια Α Β Γ
Γ Ευθύνη Ανά Γεγονός 30.000€ 50.000€ 75.000€
Αθροιστικά για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο 60.000€ 100.000€ 150.000€
Ολικά Ασφάλιστρα 250€ 350€ 400€