Πρόγραμμα Γενικής Αστικής Ευθύνης ” SCHOOL COVER”

Πρόγραμμα Γενικής Αστικής Ευθύνης “SCHOOL COVER” 

Ευρωπαϊκή Πίστη

1.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σχολείων, διευθυντών, συλλόγου γονέων και εν γένει υπευθύνων για Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και γονέων, από αμέλεια ή παράλειψη του σχολείου.

1η εναλλακτική 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Σωματικές Βλάβες κατά άτομο €15.000

Υλικές Ζημιές κατά γεγονός €5.000

Ομαδικό Ατύχημα €45.000

Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης €90.000

Απαλλαγή: €150 σε κάθε υλική ζημία

Ετήσια Ολικά ασφάλιστρα: Ανά μαθητή €1,25

Ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών €105

2η εναλλακτική

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Σωματικές Βλάβες κατά άτομο €50.000

Υλικές Ζημιές κατά γεγονός €30.000

Ομαδικό Ατύχημα €150.000

Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης €300.000

Απαλλαγή: €300 σε κάθε υλική ζημία

Ετήσια Ολικά ασφάλιστρα: Ανά μαθητή €1,88

Ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών €110

Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και την ευθύνη του σχολείου κατά τη διάρκεια ημερήσιων εκδρομών εντός των ορίων του νόμου, επισκέψεων σε ιδρύματα, εκκλησίες και κατά τη διάρκεια μεταφοράς των μαθητών σε σχολικά λεωφορεία των οποίων την επίβλεψη έχει το σχολείο.

Ετήσια Ολικά ασφάλιστρα: Ανά μαθητή €2,30

Ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών €157

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΣΕΙΣ 

  • Δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία ή προσωπικά είδη των μαθητών
  • Δεν καλύπτεται η τροφική δηλητηρίαση των μαθητών από το κυλικείο αν δεν αδιαθετήσουν τουλάχιστον 3 μαθητές από την ίδια αιτία
  • Ζημίες από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίας – οχλαγωγίες, κακόβουλες βλάβες
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Επιβάρυνση 20% επί των συνολικών ετησίων ασφαλίστρων με τα μισά όρια κάλυψης που ισχύουν για τη Γενική Αστική Ευθύνη προς Τρίτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

θα ισχύει έκπτωση 10% επί του ασφαλίστρου εάν υπάρχει και συμβόλαιο Περιουσίας ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σταθμών, διευθυντών, συλλόγου γονέων και εν γένει υπευθύνων για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και γονέων αποκλειστικά και μόνο στους χώρους τους.

1η εναλλακτική 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Σωματικές Βλάβες κατά άτομο €15.000

Υλικές Ζημιές κατά γεγονός €5.000

Ομαδικό Ατύχημα €45.000

Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης €90.000

Απαλλαγή: €150 σε κάθε υλική ζημία

Ετήσια Ολικά ασφάλιστρα: Ανά μαθητή €3,5

Ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών €105

 

2η εναλλακτική

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Σωματικές Βλάβες κατά άτομο €50.000

Υλικές Ζημιές κατά γεγονός €30.000

Ομαδικό Ατύχημα  €150.000

Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης €300.000

Απαλλαγή: €300 σε κάθε υλική ζημία

Ετήσια Ολικά ασφάλιστρα: Ανά μαθητή €5,2

Ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών €136

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα ασφάλιστρα θα υπολογίζονται βάσει του αριθμού των παιδιών που ο Σταθμός μπορεί να φιλοξενήσει  σύμφωνα με την άδεια λειτουργείας του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΣΕΙΣ 

  • Δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία ή προσωπικά είδη των μαθητών
  • Δεν καλύπτεται η τροφική δηλητηρίαση των μαθητών
  • Ζημίες από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίας – οχλαγωγίες, κακόβουλες βλάβες
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εθνική Ασφαλιστική 

Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες από ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά την διάρκεια λειτουργίας και μόνο των ασφαλιζομένων  γυμναστηρίων, σχολών χορού, εκπαιδευτηρίων / παιδικών σταθμών και παιδότοπων για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά τον Νόμο θα θεωρείται ο ασφαλιζόμενος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Καλύπτονται, χωρίς επασφάλιστρο και οι ζημίες προς τρίτους: Α. από τροφική δηλητηρίαση εφόσον τα εστιατόρια / Bar / κυλικεία ανήκουν στην Ασφαλιζόμενη επιχείρηση Β.  από πυρκαγιά ή/ και έκρηξη στις εγκαταστάσεις της ασφαλιζόμενης  επιχείρησης.
  • Εξαιρούνται της κάλυψης Α. Ατυχήματα κάθε φύσης τα οποία οφείλονται σε κακή ή ανεπαρκή υγεία των αθλουμένων ανεξάρτητα αν αυτή ήταν γνωστή ή όχι εκ των προτέρων