ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

 

Ασφαλιζόμενος

 

  1. Επιστήμονες ιατροί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, αναγνωρισμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ειδικότητας του Ιατρού.
  2. Τρίτοι :  Οι πελάτες του ασφαλιζομένου ιατρού και οι επισκέπτες του ιατρείου του.

 

Καλύψεις

  1. Οι σωματικές βλάβες (περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης για ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη) που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες/ασθενείς του από : 1. οποιαδήποτε συγγνωστή αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του ασφαλιζομένου κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων 2. λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του 3. χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού.
  2. Οι σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του ιατρείου, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα που θα ισχύσει για όλες τις κατηγορίες και θα παρέχεται δωρεάν. Σημείωση: Μεγαλύτερα όρια παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας με τον κλάδο με ανάλογη χρέωση.
  3. Καλύπτεται επίσης το προσωπικό του λήπτη της ασφάλισης (περιλαμβανομένης και της χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) που απασχολείται στο ιατρείο του λήπτη της ασφάλισης, για τις πέραν του ταμείου κύριας ασφάλισης υποχρεώσεις του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 657,658 & 932 του Αστικού Κώδικα. Τα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης είναι υπο-όρια & περιλαμβάνονται στα όρια της Γενικής Αστικής Ευθύνης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΗ

 

  • Καλύπτεται η εργοδοτική ευθύνη του Ιατρού χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση
  • Καλύπτει τον Ιατρό μέχρι και 4 έτη μετά την λήξη του συμβολαίου ( καθυστερημένη αναγγελία συμβάντος).

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 

Ο ψυχίατρος είναι εξ ορισμού επιφορτισμένος με τη διάγνωση μίας ψυχικής νόσου και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση, η οποία κατά κύριο λόγο αντιμετωπίζεται με ειδική φαρμακευτική αγωγή, αλλά συνήθως και με μία μακροχρόνια στενή θεραπευτική σχέσης γιατρού και ασθενούς, η οποία αποτελεί συχνά και αναγκαία προϋπόθεση της επιτυχούς θεραπείας των εν λόγω ασθενειών.

 

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, η ευθύνη του ψυχιάτρου διακρίνεται αφενός σε σχέση με τον ασθενή (π.χ. σωματική βλάβη από εσφαλμένη δόση φαρμάκου) και αφετέρου σε σχέση με τρίτους (π.χ. τραυματισμός που επιφέρει σε τρίτο ο ψυχικά ασθενής μετά τη διακοπή της θεραπείας του). Περαιτέρω, ως μορφές κακής άσκησης της ψυχιατρικής (malpractice) αναφέρονται (ενδεικτικά): εσφαλμένη διάγνωση, άγνοια ορατού κινδύνου αυτοκαταστροφής, χρήση ασύμβατης αγωγής ως προς τη διάγνωση, μόνιμη βλάβη από παρενέργειες ψυχοφαρμάκων, αμέλεια επικείμενης επικίνδυνης συμπεριφοράς προς τρίτους, αδικαιολόγητη νοσηλεία, σεξουαλική παρενόχληση ή εκμετάλλευση αρρώστου, παροχή ψευδών πιστοποιητικών κλπ.

 

Στις ΗΠΑ η ψυχιατρική κατατάσσεται 22η μεταξύ 28 ιατρικών ειδικοτήτων, ως προς τη συχνότητα των αγωγών οι οποίες αφορούν την άσκησή της.

 

Κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ψυχιάτρων

Προγράμματα Κάλυψης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ανά γεγονός) € 50.000 € 200.000
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ € 50.000 € 200.000
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ € 120 € 260