Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης περιπτέρων (αποκλειστικό προϊόν)

Με μόνο 82 € / Έτος

Το πρώτο, μοναδικό, ολοκληρωμένο, αποκλειστικό πρόγραμμα ασφάλισης Περιπτέρων για κάθε επαγγελματία περιπτεριούχο!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Αστική Ευθύνη
  • Πυρός
  • Κλοπή

ΠΥΡΟΣ – ΚΛΟΠΗ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  1. Πυρκαϊά – κεραυνός – έκρηξη μέχρι 10.000,00€
  2. Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη μέχρι ευρώ 3.000,00€

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Για ζημίες κλοπής κτιρίου ευρώ εκατό (€100,00) εφ εκάστης ζημίας. Για ζημιές περιεχομένου ευρώ εξακόσια (€600,00)εφ εκάστης ζημίας.

ΑΣΤΙΚΗ – ΕΥΘΥΝΗ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1. Σωματικές Βλάβες (Μεμονωμένο ατύχημα) 150.000,00€
2. Σωματικές Βλάβες (Ομαδικό Ατύχημα) 600.000,00€
3. Υλικές Ζημιές Τρίτων 150.000,00€
4. Ανώτατη Ευθύνη της Εταιρείας 600.000,00€

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

1. Προϋπόθεση ισχύς των ανωτέρω, η ισχύς ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης.
2. Εξαιρούνται οι ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιάς που είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικών ενεργειών, πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, κακόβουλης βλάβης.
3. Να υπάρχει η σύμβαση με την εταιρία security και να υπάρχουν μέτρα προστασίας για την κλοπή (ρολά και από τις τέσσερις πλευρές, κλειδαριές ασφάλειας και σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με την εταιρία)
4. Να υπάρχουν σε λειτουργία όλα τα μέτρα προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας που προβλέπει ο νόμος καθώς και εν γένει όλα τα ευλόγως επαρκή μέτρα φυσικής ασφάλειας σαν να μην υπήρχε η εν λόγω ασφάλιση.
5. Η βάση αποζημίωσης θα είναι :
Κουβούκλιο & εξοπλισμός θα αποζημιώνονται σε τρέχουσα πραγματική αξία.
Τα εμπορεύματα σε τιμολογιακή αξία
6. Κάθε απαίτηση για αποζημίωση που απορρέει από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνεται από τα επίσημα βιβλία της ασφαλιζόμενης επωνυμίας και/η τα παραστατικά απόκτησης ή αγοράς. Η εταιρία δεν καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 15 των διατάξεων του νόμου 2836/2000, με το οποίο καταργείται η υποχρέωση διακανονισμού του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις αναπλήρωσης της ζημίας από τρίτους (ασφαλιστικές εταιρίες).
7. Τα τσιγάρα και οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας, που τυχόν πωλεί η επιχείρηση, θα καλύπτονται αθροιστικά, για τον κίνδυνο πυρός έως ευρώ 3.000,00 για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ