Ασφάλεια Εγγυήσεων – Εγγυητικές Επιστολές

Ασφάλιση εγγυήσεων για την επιχείρησή σας

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία, μέσω ενός προγράμματος ασφάλισηςεγγυήσεων, εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Αποκτά μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τουςαπαραίτητους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αυξάνοντας την πιστοδοτική της ικανότητα, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τοντραπεζικό της δανεισμό. Πολλές φορές μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να υποθηκεύσει πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία, σε αντίθεσημε ό,τι είθισται μέχρι σήμερα.

Οι εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών εταιριών αποτελούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες, η οποία δημιουργεί περιθώριο για αύξηση της ρευστότητας.

Στην Ελλάδα, προσφέρει τώρα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα απόκτησης εγγυητικών επιστολών μέσω ασφάλισης, μέσω του πρωτοποριακού
προγράμματος Ασφάλισης Εγγυήσεων.ds.

Διεθνής πρακτική στην παροχή εγγυήσεων

Διεθνώς, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων και παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία.

Οι εγγυητικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα εκδίδονται αφού η εταιρία εκχωρήσει στοιχεία του ενεργητικού της ως εχέγγυα για την εξασφάλιση της τράπεζας.
Στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλωστε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία όπου οι εγγυήσεις από ασφαλιστικές και από τραπεζικά ιδρύματα μοιράζονται ισομερώς την αγορά.

Οι πιο βασικοί και συνήθεις τύποι των Συμβολαίων Ασφάλισης Εγγυήσεων
Η χρήση των εγγυητικών επιστολών

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του. Για παράδειγμα: Μια κατασκευαστική εταιρία αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας σύμβασης για την κατασκευή ενός έργου. Η κατασκευαστική εταιρία (Λήπτης της Ασφάλισης) συνάπτει ασφαλιστική σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρία, η οποία εκδίδει εγγυητική επιστολή με την οποία αναλαμβάνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι σαφώς ορισμένο ποσό, να καλύψει τον ιδιοκτήτη του έργου (Δικαιούχο) για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων της κατασκευαστικής εταιρίας.
Όλες οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν ελληνικό ΑΦΜ, μπορούν να κάνουν αίτηση για την ασφάλιση εγγυήσεων και να εκδοθεί υπέρ τους εγγυητική επιστολή μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Ενδεικτικοί επιχειρηματικοί κλάδοι
Το ασφαλιστικό πρόγραμμα, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τις κατασκευαστικές εταιρίες και τις εμπορικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα
στον εισαγωγικό και εξαγωγικό τομέα. Ενδεικτικά, κλάδοι για τους οποίους το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι:

  • Κατασκευαστικός κλάδος
  • Τουριστικός κλάδος
  • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
  • Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών
  • Φαρμακοβιομηχανία
  • Εμπόριο ρουχισμού
  • Τους παρόχους υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης, καθαρισμού, κλπ

* Η μέγιστη διάρκεια των εγγυητικών που μπορούν να εκδοθούν είναι μέχρι 3 έτη.

Γενικοί όροι εγγυητικής επιστολής- Πατήστε εδώ

Γενική όροι εγγυητικών καλής εκπαίδευσης – Πατήστε εδώ