ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Το πρόγραμμα ασφάλισης που παρέχει η εταιρεία μας, σχετίζεται με  την Αστική Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος και περιπτώσεις που απορρέουν από την κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU.35/2004

Οι συνεχόμενες αλλαγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κανονισμών, τόσο σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η αυξανόμενη πίεση για κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα , αλλά και οι κοινωνικές ανησυχίες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα , είχανε ως αποτέλεσμα οι Εταιρείες να έχουν ψηλά στην ατζέντα τους την ευθύνη που απορρέει από την δραστηριότητα τους. Στην Ελλάδα , η ασφάλιση ευθυνών ρύπανσης είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων .
Oπως ρητά περιγράφεται στο άρθρο 57 του ν.4042/2012 (όπου τροποποιεί το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 13588/725/28.3.2006) και αφορά τις δραστηριότητες : Εργασίες Διάθεσης – Ανάκτησης Διασυνοριακή Μεταφορά* ( καν. 1013/2006) Συλλογή – Μεταφορά
Το Π.Δ. 148/2009, το οποίο εναρμονίζει την οδηγία 2004/35/ΕΚ ,σκοπό έχει την θέσπιση περιβαλλοντικής ευθύνης βάσει της αρχής : «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Ο φορέας εκμετάλλευσης, η δραστηριότητα του οποίου, προκάλεσε περιβαλλοντική ζημία ή άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας είναι κατ’ αρχάς οικονομικά υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή/και αντικατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας.
Η οδηγία 35/2004/ΕΕ οδήγησε την Ασφαλιστική Βιομηχανία να υιοθετήσει νέους όρους στην ασφάλιση Ευθυνών Ρύπανσης με τη δημιουργία εξειδικευμένων (stand-alone) ασφαλιστηρίων και υψηλά όρια , προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των Ασφαλισμένων.
Γενική Αστική Ευθύνη – Γ.Α.Ε. με επέκταση ρύπανσης vs. Ευθύνη Περιβαλλοντικών Ευθυνών

Η Daedalus, συνεργάζεται στενά με τον Ασφαλισμένο για την αξιολόγηση και καταγραφή των συνθηκών, προκειμένου να υποβάλλει σχέδιο ασφάλισης περιβαλλοντικών ευθυνών , που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ιδίου αλλά και των αρμόδιων αρχών.
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» προστατεύοντας τη φήμη και την οικονομική ευρωστία του Πελάτη μας.

Ενδεικτικά , οι τύποι συμβολαίου που παρέχουμε είναι :
•    Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης ρύπανσης εγκαταστάσεων
•    Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης ρύπανσης διαχειριστών αποβλήτων / εργολάβων

 

Συχνά εγείρονται τα ερωτήματα « Μα δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση , γιατί εμείς θα πρέπει να ξοδέψουμε?» Ίσως γιατί . .

  • Προστασία της Φήμης
  • Υψηλό κόστος δαπανών αποκατάστασης και νομικών εξόδων
  • Απαίτηση από τρίτους (δανειστές, επενδυτές κ.α.) Αυστηρή νομοθεσία (βλ.ν.4042/2012)

« Η Εταιρεία καλύπτεται από συμβόλαιο Γενικής Ευθύνης & Ατυχηματικής Ρύπανσης , για ποιο λόγο να αγοράσουμε ασφάλιση?» Γιατί . .

 

Βαθμιαία Ρύπανση Έκτακτες δαπάνες/μέτρα περιορισμού ζημίας εκ του νόμου Επιβαλλόμενα εκ του νόμου έξοδα αποκατάστασης εντός της εγκατάστασης Επιβαλλόμενα εκ του νόμου έξοδα αποκατάστασης εκτός της εγκατάστασης Βιοποικιλότητα ως αναφέρεται στο Π.Δ. 148/2009
Γενική Αστική Ευθύνη ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Γ.Α.Ε. με επέκταση ρύπανσης ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ (στη

πλειονότητα τους)

ΟΧΙ
Ευθύνη Περιβαλλοντικών Ευθυνών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ