ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Βάση των υποχρεώσεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδικού Μεταφορέα, κάθε επαγγελματίας – αυτοκινητιστής  πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά ύψους 9.000 ευρώ για το πρώτο και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα για να ανανεώσει την άδεια του στο Υπουργείο Μεταφορών.

Η απόδειξη της οικονομικής ευρωστίας του επαγγελματία μπορεί να γίνει και με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης με τα ανωτέρω πόσα ως κεφάλαια κάλυψης ανά όχημα.